Stalling Het Bartels
Familie H van Dam
Gravenweg 10
8144 RK Lierderholthuis
Tel. 0572-391967
info@hetbartels.nl
Stalling Het Bartels
Familie H van Dam
Gravenweg 10
8144 RK Lierderholthuis
Tel. 0572-391967
info@hetbartels.nl


Contract

Hieronder treft u onze huisregels aan. Deze regels klinken misschien nogal formeel maar zijn uitsluitend bedoeld om de eventuele samenwerking soepel te laten verlopen. Leest u ze aandachtig door en mochten er vragen of opmerkingen zijn neem dan contact met ons op. Download hier het originele contract in pdf-formaat.


Contract Caravanstalling Het Bartels
 
Stallingruimte: H. van Dam
Gravenweg 10
8144 RK lierderholthuis (Heino)
Tel 0572-391967
E-Mail info@hetbartels.nl
www.hetbartels.nl
 
Eigenaar: Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Kenmerk van het object:
Lengte:
Chassisnr:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________


Met betrekking tot de stalling van het voertuig dient de huurder aan de onderstaande bepalingen en voorwaarden te voldoen

 1. Het gestalde kan, zonder dat daaraan extra kosten zijn verbonden onbeperkt worden opgehaald en gebracht, zulks echter na afspraak met de verhuurder mits deze afspraak minimaal 72 uur van tevoren wordt gemaakt. De voertuigen kunnen niet op zon en feestdagen worden gehaald en gebracht. De caravan/kampeerwagen wordt door de verhuurder in en uit de stalling gezet en op een daar voor bestemde parkeerplaats gereed gezet. Bij het ophalen van de caravan/kampeerwagen staat deze buiten gereed.

 2. De stallingperiode is van 1 september 20___ tot en met 31 augustus 20___.

 3. Het stallinggeld is € ____ , __ per strekkende meter gemeten inclusief dissel, fietsenrek etc. Betaling van het totaalbedrag € ____ , __ x ____ meter = € ____ , __ bij afgifte van het te stallen object (1e keer uitsluitend a contant), uiterlijk voor 1 september van ieder jaar. Bij tussentijdse huuronderbreking vindt geen terugbetaling plaats.

 4. Slechts van Dam en zijn medewerkers hebben vrije toegang tot de caravanstalling. Eigenaar en de zijnen hebben geen vrije toegang. Werkzaamheden en dergelijke aan het gestalde object is niet toegestaan net zoals het tussentijds halen of brengen van spullen.

 5. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door beschadiging, verlies, diefstal of vermissing van de caravan of van zaken welke zich in de caravan bevinden of daaraan zijn aangebracht, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de verhuurder of diens personeel. De huurder dient de caravan en al hetgeen zich daar eventueel in, op of aan mocht bevinden, gedurende de duur der overeenkomst, voor eigen rekening te verzekeren tegen alle verlies en beschadiging.

 6. Deze overeenkomst dient tevens als betaalbewijs en als "legitimatie" indien men het object komt ophalen.

 7. Onderverhuur, uitlenen of ter beschikking stellen aan derden van de stallingruimte is aan de huurder niet toegestaan.

 8. Deze overeenkomst wordt steeds geacht stilzwijgend met een volgende contractsperiode van gelijke duur te zijn verlengd, tenzij een der partijen een maand voor het einde van de contractsperiode (ophalen) de andere partij schriftelijk heeft medegedeeld dat de verlenging niet gewenst wordt. Een opgave van de reden is daarbij niet vereist. Bij geen verlenging van het contract is de huurder verplicht ervoor te zorgen dat de de caravan uiterlijk op de laatste dag van de contractsperiode is weggehaald. Wordt de verlenging niet tijdig en schriftelijk medegedeeld, dan wordt € 50,00 in rekening gebracht.

 9. Een eventuele verhoging van het stallinggeld zal door de verhuurder minimaal twee maand voor de aanvang van de nieuwe contractsperiode aan de huurder worden medegedeeld.

 10. Veiligheid: Het is de huurder niet toegestaan om gas(-flessen), lie- of benzine(-reservoirs) of andere gevaarlijke stoffen, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieu onvriendelijke stoffen of zaken die aan bederf onderhevig zijn in het gestalde achter te laten tijdens de periode van stalling. Bij niet voldoening hieraan zullen alle voortvloeiende kosten voor rekening van de stallinggebruiker zijn.

 11. Het gebruik van disselslot of wielklem is niet toegestaan. Er worden geen campers en tandemasser caravans gestald.

 12. Wie tussen 1 oktober en 15 april zijn gestalde object wil halen moet dit duidelijk aangeven op de ruit van het object.

Bijzonderheden: _________________________________________________________________


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Lierderholthuis.


Datum ___ - ___ - 20 ___

 
Handtekening verhuurder


_____________________________
 
Handtekening huurder


_____________________________
 

Voor vragen kunt u natuurlijk ook telefonisch contact opnemen op 0572-391967, of mailen naar info@hetbartels.nl.